Polityka Prywatności

Zastrzeżenie prawne

Informacje zawarte w tym portalu internetowym są przeznaczone dla klientów firmy Frisomat na całym świecie, ale mogą nie mieć zastosowania w niektórych krajach. Frisomat dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia, aby treści zawarte w tym Portalu internetowym były poprawne i aktualne, jednocześnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej związanej z roszczeniami lub stratami wynikającymi z polegania na treściach zawartych w niniejszym Portalu internetowym. Frisomat zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktów w dowolnym momencie. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy o kontakt z przedstawicielstwem Frisomat w Polsce.

Frisomat zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za ewentualne wirusy komputerowe jakie mogą być obecne na portalu pomimo podejmowania wszelkich możliwych środków na rzecz uniknięcia takiej sytuacji. Frisomat zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za treść lub użytkowanie stron internetowych, do których linki można znaleźć na portalach internetowych Frisomat.

Polityka Prywatności

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas ważne znaczenie. W związku z powyższym przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zapewnimy im odpowiednią ochronę. Informujemy Państwa także w jaki sposób z poszanowaniem przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby jak lepiej spełnić Państwu oczekiwania. Pierwsza zasada polega na zapewnieniu każdemu możliwości zachowania kontroli nad jego danymi osobowymi oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa, jakie dane osobowe zbieramy od Państwa, w jaki sposób wykorzystujemy takie dane osobowe i komu je udostępniamy. Zawiera wyjaśnienia jakie działania podejmujemy na rzecz ochrony Państwa prywatności, w jaki sposób je kształtujemy oraz jakie kontrole są dokonywane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym Oświadczeniem. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma moc obowiązująca w odniesieniu do zbierania, administrowania, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych osobowych przez Frisomat Sp. z o.o.. Zapoznając się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności należy zapoznać się także z naszymi Zasadami i warunkami użytkowania portalu internetowego oraz Polityką dotyczącą plików typu cookie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie zmiany naszego Oświadczenia o ochronie prywatności poprzez udostępnienie jego najnowszej wersji na portalu internetowym https://www.frisomat.pl/wylaczenie-odpowiedzialnosci/. Dokonano przeglądu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, a jego ostatnia modyfikacja miała miejsce w dniu 03.07.2018 .

Frisomat Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61
Grzędy
05-555 Tarczyn
Polska
NIP 5241845598
[email protected]
Telefon: +48 22 736 29 00

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje, gdy odwiedzają Państwo nasze portale internetowe lub gdy kontaktują się Państwo z naszym personelem ds. sprzedaży i promocji. Odwiedzając nasze portale internetowe lub kontaktując się z naszym personelem ds. sprzedaży i promocji udzielacie nam Państwo zgody na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych, jak opisano to w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zbieramy Państwa dane osobowe, aby móc realizować usługi, doskonalić ich świadczenie oraz przekazywać Państwu informacje o podejmowanych przez nas działaniach, naszych promocjach lub produktach lub usługach jakie Państwo zakupili. Niektóre z tych danych przekazali nam Państwo bezpośrednio, na przykład poprzez formularze na naszym portalu internetowym, przekazując wizytówki, zamówienia lub uzyskując dane na temat ruchu w sieci w zakresie przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Część zebranych przez nas danych uzyskaliśmy definiując w jaki sposób obsługujecie Państwo nasze produkty i usługi lub uzyskaliśmy je od spółek posiadających bazy danych z adresami stanowiącymi uzupełnienie Państwa danych o dane jakie mogą zostać nam przekazane lub też uzyskaliśmy takie dane poprzez pliki typu cookie jakie znajdują się na naszych portalach.
Dokonujemy rozróżnienia różnych typów danych osobowych. Pozwala nam to na proponowanie i oferowanie naszych produktów i usług:
• Dane użytkownika: pozwalają na identyfikację osób, których dane dotyczą lub kontaktowanie się z Państwem. Przykładowo: Państwa imię i nazwisko, adres, numery telefonów, preferencje językowe, płeć, adresy e-mail, udział w akcjach, korzystanie z naszych portali internetowych.
• Dane o ruchu w sieci: takie dane techniczne, jak przykładowo Państwa adres IP, są nam potrzebne do płynnego prowadzenia komunikacji elektronicznej
• Dane wrażliwe: nie musimy przetwarzać danych wrażliwych.

Przetwarzamy dane osobowe z różnych powodów, przy czym przetwarzamy wyłącznie dane, które są niezbędne do osiągania naszego celu. Za Państwa zgodą, tak dalece jak jest to wymagane, zbieramy dane osobowe w następujących określonych celach:
• W celu przetwarzania Państwa żądań dotyczących naszych produktów i usług.
Jeżeli odwiedzacie Państwo nasze portale internetowe lub kontaktujecie się z naszym personelem ds. sprzedaży i promocji w celu uzyskania lub żądania przedstawienia informacji na temat naszych produktów i usług lub, na przykład, gdy zapisujecie się Państwo na nasz newsletter, musimy otrzymać Państwa szczególe dane teleadresowe. Wszystkie uzyskane dane na Państwa temat wykorzystujemy w celu dostarczenia żądanych informacji, w określony przez Państwa sposób.
• W celu zaoferowania Państwu najlepszych usług.
Przechowujemy Państwa ewidencję w celu doskonalenia obsługi klienta. Potrzebujemy takie informacje, gdy chcemy dokonać prawidłowej konfiguracji, utrzymywać ruch i prowadzić wsparcie w stosunku do naszych produktów i usług. Dzięki temu możemy również kontaktować się z Państwem na następnym etapie naszej współpracy lub poprosić o informacje zwrotne na temat świadczących przez nas usług. Jeśli z naszej strony wystąpią problemy techniczne lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu wówczas musimy mieć możliwość poinformowania Państwa o nich.
• W celu przekazywania Państwu informacji o naszych produktach, usługach i działaniach.
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do przekazywania informacji o istniejących i nowych produktach, usługach, specjalnych promocjach, warsztatach, wydarzeniach, seminariach internetowych, kursach szkoleniowych, wolnych posadach i innych, w celu prowadzenia działań w ramach marketingu bezpośredniego lub tworzenia Państwa profili tak abyśmy mogli informować Państwa o takich kwestiach, którymi naszym zdaniem mogą być Państwo zainteresowani. Możemy przekazywać Państwu takie informacje w formie pisemnej, elektronicznej oraz telefonicznie. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w ramach subskrypcji newsletterów na jakie się Państwo zapisali. Będzie Państwo otrzymywali korespondencję w formie e-maili jedynie, jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę, o ile jest to wymagane. Możemy także prowadzić analizy Państwa zachowania w sieci w zakresie odwiedzanych stron, odczytywania wiadomości w celu tworzenia dopasowanych do Państwa potrzeb treści portali internetowych lub newsletterów. Powyższe przeprowadzamy rejestrując Państwa wizyty wraz z działaniami podejmowanymi na stronach internetowych. Mowa tu o przeglądaniu stron internetowych lub klikaniu na linki. W ten sposób możemy także ułatwiać Państwu dostęp do informacji, których poszukujecie.

Wszystkie dane osobowe są administrowane przez Frisomat Sp. z o.o. Takie dane osobowe są przekazywane podmiotom należącym do Frisomat N.V. W ramach Frisomat N.V. jedynie osoby, które muszą mieć dostęp do określonych danych z racji pełnionych funkcji związanych z wykonywaniem zadań uzyskują dostęp do takich danych.

Powołujemy zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe. Oznacza to, między innymi, że przekazujemy na okres tymczasowy dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji określonych zadań, jeśli nie mamy własnych zasobów do wykonania tego samodzielnie. Jeśli powierzamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym zawsze zapewniamy zachowanie przez nie poufności danych oraz ich wykorzystywanie w bezpieczny sposób. W tym celu zawsze zawieramy stosowne umowy z podmiotami zewnętrznymi, którym powierzamy dane osobowe. Przykładowo, pomiot zewnętrzny, któremu powierzamy przetwarzanie danych osobowych nigdy nie ma pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych z własnej inicjatywy oraz musi usunąć Państwa dane osobowe jak tylko zakończy realizację przydzielonego mu zadania.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym ewentualnym następcom prawnym oraz spółkom stowarzyszonym, takim jak jednostki zależne oraz spółki-siostry, w tych samych celach jakie zostały określone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. W ramach niektórych aspektów naszych produktów i usług współpracujemy z osobami trzecimi lub angażujemy podwykonawców. Jeśli przekazujemy wówczas Państwa dane osobowe to wyłącznie dla realizacji takich samych celów jakie ma realizować Frisomat Sp. z o.o.. Zapewniamy, aby takie osoby trzecie, podobnie jak my, bezpiecznie administrowały państwa danymi osobowymi z zachowaniem ich poszanowania.

W niektórych przypadkach, wykorzystujemy zanimizowane, zagregowane dane dla celów dla celów komercyjnych lub prowadzenia zewnętrznej sprawozdawczości. Dane te nigdy nie zostaną zwrócone określonej osobie fizycznej.

W żadnym przypadku nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych spółkom lub osobom fizycznym, które nie są częścią naszej spółki lub grupy. Uważamy Państwa dane osobowe za informacje poufne.

Jeśli w inny sposób dostarczamy dane osobowe osobom trzecim, ma to miejsce w ramach prowadzonej w sposób wyraźny komunikacji, w której osoba trzecia jest informowana, o celach, dla jakich dokonuje się ich przekazania i przetwarzania. Gdy jest to wymagane przez prawo, prosimy Państwa o udzielenie wyraźnej zgody. Macie Państwo również możliwość wyrażenia sprzeciwu.

Chronimy Państwa dane osobowe i prywatność w możliwie jak najwyższym stopniu. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni jak należy prawidłowo postępować z informacji poufnymi. Zatrudniliśmy także specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszej infrastruktury IT. Wdrożyliśmy specjalistyczne usługi zapewniające bezpieczeństwo naszej infrastruktury IT. Wykorzystujemy również różne środki techniczne na rzecz ochrony Państwa danych osobowych. Jeśli dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych, które ma niekorzystne konsekwencja w odniesieniu do Państwa danych osobowych zostaniecie Państwo o tym osobiście poinformowani w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawne.

Nasze portale internetowe czasami zawierają wzmianki o linkach do zewnętrznych portali internetowych, których zasady i warunki użytkowania nie są zgodne z zakresem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Prosimy o staranne zapoznanie się z ich politykami dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.

Macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Możecie Państwo zapytać nas czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakich celach, jakim kategoriom osób trzecich udostępniamy Państwa dane osobowe, skąd pochodzą przetwarzane dane oraz jaką logikę stosujemy, jeśli dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania określonych danych osobowych.

Możecie Państwo wykonać swoje prawo do uzyskania dostępu w formie pisemnej, przekazując stosowną wiadomość na ręce Frisomat SP. z o.o., Grzędy, Al. Krakowska 61, 05-555 Tarczyn, Polska lub wysyłając ja na następujący adres e-mail: [email protected] Mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie. Powyższy termin liczy się od daty otrzymania przez nas żądania w formie pisemnej oraz uzyskania wszystkich informacji koniecznych do spełnienia Państwa żądania.

W celu wykonania przez Państwo prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz zapobiegania wszelkim nieupoważnionym ujawnieniom Państwa danych osobowych możemy poprosić o udowodnienie Państwa tożsamości. Nie poprosimy o kopię Państwa dowodu tożsamości.

Macie Państwo także prawo do usunięcia lub sprostowania niepełnych, nieprawidłowych, nieodpowiednich lub nieaktualnych danych osobowych. W tym celu możecie Państwo zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Rozpatrzymy taką informację i w razie konieczności podejmiemy stosowne działania w ustawowo określonych terminach. Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż czasami nie będziemy mogli już dłużej zaoferować Państwu niektórych usług, zależnie od Państwa żądania. Nie zawsze też będziemy mogli usunąć wszystkie dane zgodnie z Państwa żądaniem, gdy na przykład przepisy prane nakładają nas obowiązek przechowywania danych przez określony okres czasu. Abyśmy mogli przekazywać Państwu wszelkie aktualne informacje prosimy o powiadamianie nas o wszelkich zmianach.

Zawsze macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego bez podania podstawy prawnej. W tym celu możecie Państwo zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Zapewniamy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Nie możemy przechowywać Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż konieczny do osiągniecia celu, dla którego zostały przez nas zebrane. Stąd okres przechowywania danych osobowych może być różny zależnie od celu ich przetwarzania i w niektórych przypadkach może on być bardzo krótki. Po upływie obowiązujących okresów przechowywania zostanie dokonana całkowita anonimizacja danych osobowych lub zostaną one usunięte.

Jeśli mają Państwo pytania na temat naszej polityki prywatności lub chcecie się Państwo skontaktować z nami w celu zmiany swoich danych zawsze jesteśmy gotowi do udzielenia Państwu stosownej odpowiedzi. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail, w formie pisemnej lub telefonicznej wykorzystując do tego celu podane poniżej dane kontaktowe. W ten sposób można również przesłać skargę, która zostanie rozpatrzona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli nasza odpowiedź nie będzie dla Państwa satysfakcjonująca możecie państwo skontaktować się również z organizacją rządową, a konkretnie z Komisją ds. Ochrony Prywatności.

Nasze dane kontaktowe:
[email protected]
Frisomat Sp. z o o.
Al. Krakowska 61
Grzędy
05-555 Tarczyn
Polska
+48 22 736 29 00

Pliki typu cookie

Pliki typu cookie to małe pliki zawierające informacje umieszczane w Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzacie Państwo stronę internetową. Pliki typu cookie są szeroko stosowane przez dostawców usług internetowych w celu (na przykład) zapewnienia funkcjonowania ich portali internatowych lub świadczonych przez nich usług, lub do ich bardziej efektywnej realizacji, a także przedstawiania informacji z zakresu sprawozdawczości. Użytkownicy mogą tak skonfigurować swoje przeglądarki internetowe, aby zablokować korzystanie z plików typu cookie lub usuwać takie pliki w dowolnie wybranym momencie.
Pliki typu cookie zazwyczaj zawierają nazwę określającą ich pochodzenie, wskazanie długości okresu ich przechowywania oraz wartość, zazwyczaj losowo wygenerowaną niepowtarzalną liczbę. Niektóre pliki typu cookie są usuwane zaraz po zamknięciu Państwa przeglądarki internetowej (są tak zwane pliki sesyjne typu cookie), zaś inne są zatrzymywane i pomagają nam w dokonaniu państwa identyfikacji jako odwiedzającego nasz portal internetowy (tak zwane stałe pliki typu cookie).

Wykorzystujemy pliki typu cookie w różnych celach na naszym portalu internetowym. Pliki typu cookie służą nam do ułatwienia korzystania z naszego portalu internetowego. Pozwalają nam na lepsze dopasowanie naszego portalu internetowego do państwa interesów i potrzeb. Korzystamy z nich również w celu zwiększenia prędkości wykonywania działań na portalu internetowym. Za pomocą plików typu cookie zbieramy zagregowane statystyki w anonimowy sposób, dzięki którym lepiej rozumiemy jak wykorzystywana jest nasza strona internetowa oraz jak możemy usprawnić świadczone przez nas usługi.

Wykorzystujemy tak zwane własne i zewnętrzne pliki typu cookie. Własne pliki typu cookie to pliki typu cookie tworzone przez daną stronę internetową w celu ułatwienia korzystania a z niej. Zewnętrzne pliki typu cookie są tworzone przez podmioty zewnętrzne. Zewnętrzne pliki typu cookie znajdujące się na naszym portalu internetowym zostały na nim umieszczone przez Facebook, Google, LinkedIn oraz YouTube.

Korzystamy z oprogramowania Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, jak korzystacie Państwo z naszego portalu internetowego. Oprogramowanie to generuje szereg plików typu cookie w celu zbierania informacji oraz raportowania anonimowych statystyk dotyczących naszego portalu internetowego. Głównym plikiem typu cookie wykorzystywanym przez Google Analytics jest plik typu cookie oznaczony jako _ga.
Ponadto korzystamy z następujących plików typu cookie:

– Pliki typu cookie
Pliki typu cookie o charakterze analitycznym i wydajnościowym, za sprawą których dokonujemy analizy ruchu na portalu internetowym, możemy poznać liczbę użytkowników naszego portalu internetowego oraz sposób w jaki z niego korzystają. W tym celu wykorzystujemy następujące pliki typu cookie: _ga; _gat

– Funkcjonalne pliki typu cookie, w których przechowywane są Państwa wybory dotyczące naszego portal internetowego, co sprawia, że jest on bardziej przyjazny dla użytkownika. Wykorzystujemy następujące funkcjonalne pliki typu cookie: _stid

– Ukierunkowane pliki typu cookie, które pokazują nam odwiedzone przez Państwa strony oraz linki, na które Państwo kliknęli dzięki czemu możliwym jest dopasowanie reklam internetowych do Państwa zainteresowań. Wykorzystujemy następujące ukierunkowane pliki typu cookie: _unam.

W dowolnym momencie możecie Państwo wyłączyć lub usunąć pliki typu cookie zmieniając ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików typu cookie może mieć wpływ na świadczenie przez nas usług i korzystanie z naszego portalu internetowego. Usunięcie plików typu cookie może spowodować, iż będziecie Państwo musieli ponownie wprowadzić swoje preferencje podczas kolejnej wizyty na naszym portalu internetowym. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wyłączania i usuwania plików typu cookie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją oprogramowania jego dostawcy.